Kariyer

TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. ve TİC. A.Ş.


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

1.    Veri Sorumlusu

 

TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. ve TİC. A.Ş. 

İnternet Adresi

:

https://www.tatkimya.com.tr/

Telefon Numarası

:

0342 337 39 00 – 444 88 28

Adres

:

2. O.S.B. Vali Muammer Güler Bulv. No:33

 

 

                           Şehitkamil / GAZİANTEP

2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

·        Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek,

·         TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.tarafından, yetkilendirdiği veya bağlı olarak iş yaptığı üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin olarak iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması ve iş güvenliği ve iş sürekliliği faaliyetlerinin teminini sağlamak,

·         Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek,

·         Ticari iş stratejilerimizi belirlemek ve uygulamak,

·        TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerini kontrol etmek,

·        TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğini sağlamak,

·        Mevzuattaki kanunlar uyarınca, TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları oluşturmak,

·        Çalışanların, misafirlerin ve TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.’ ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek,

·        Çalışan adaylarının işe alım, işten çıkış, eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesini yürütmek,

·         TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak,

·       Ticari satın alma işlemlerini gerçekleştirilmek,

·       Kurumsal yazışmaları eksiksiz, doğru ve tam olarak yapmak,

·        İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verileri oluşturmak için ziyaretçi bilgilerini kaydetmek ve bu sayede geri dönüşleri sağlamak,

·       Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek,

·       Kanun ve Yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirmek. 

·       Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

·        Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,

·        Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

·         Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

·         TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

·         İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

·        Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

·         Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,

·         Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bağlı şirketlere ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,

·         İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

   4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, Kamera verileri, ziyaretçi girişleri ve misafir internet hizmeti kapsamında kaydedilen kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

 

   5.    Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş., kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

   6.    Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

·      TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

·      TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

     7.    İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

·        Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz, başvurucuların 3. Kişiler adına yaptıkları başvurular için özel vekaletnameleri ile 2. O.S.B. Vali Muammer Güler Bulv. No:33 Şehitkamil / GAZİANTEP /TÜRKİYE adresinde bulunan TAT KİMYA SABUN VE GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş.adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletebilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna gidebilirler.